JAVNI POZIV: Program ouke odraslih za zanimanje „Baštovan urbane poljoprivrede“ iz oblasti Urbana poljoprivreda

U okviru Erasmus+ projekta “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)”, koji se implementira uz finansijsku podršku Erasmus+ Programa Evropske Unije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje JAVNI POZIV: Program obuke odraslih za zanimanje „Baštovan urbane poljoprivrede“ iz oblasti Urbana poljoprivreda.

Cilj i namjena ovog stručnog usavršavanja odnose se na usvajanje znanja i praktičnih vještina vezanih za urbanu poljoprivredu, a koje osiguravaju pozitivan društveni utjecaj na pojedince i zajednicu odabirom poljoprivrednih praksi koje su ekološki prihvatljive i ekonomski isplative. Podrška polaznicima koji će biti primljeni na program obuke za zanimanje „Baštovan urbane poljoprivrede“ će uključivati:

− Učionice/sale sa pratećim multimedijalnim uređajima (LCD projektor, odgovarajuće ozvučenje, kamera, skener, printer)
− Ogledni poligon, laboratorije, zatvoreni objekat – plastenik, staklenik, sa pratećom opremom, posude, sistem za navodnjavanje i ostali repromaterijal neophodan za proizvodnju u skladu sa datim modulom
− Obučeno nastavno/stručno/predavačko osoblje za izvođenje teoretske i praktične nastave na modulima koji su dio programa Urbane poljoprivrede
− Nakon završetka nastavnog programa škola će za polaznike organizirati polaganje završnog ispita, koji se polaže pred stručnom komisijom sastavljenom od 6 članova, od kojih je jedan predsjednik komisije
− Za kandidate koji budu redovno pohađali nastavu (minimalno 80% prisustva časovima obuke), uspješno realizirali praktični dio programa i koji uspješno polože završni ispit dobit će certifikat o uspješno završenom programu i stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova „Baštovana urbane poljoprivrede“, izdat od strane Centra za obrazovanje odrslih SERDA, a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo.
− Certifikat o pohađanju obuke za sve polaznike bit će izdat od strane Koordinatora Erasmus+ BUGI projekta
− Za polaznike programa obuke bit će pripremljena uža i šira stručna literatura i prateći materijali za učenje. Uža stručna literatura podrazumijeva pripremljenu radnu skriptu čiji sadržaj je usklađen sa nastavnim planom i programom obuke. Šira stručna literatura uključuje prijedlog knjiga i drugih pratećih nastavnih materijala koji šire tretira određenu nastavnu tematiku.

− Usluge mentorstva i savjetodavne usluge od strane nastavnog osoblja Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i partnera koji sudjeluju u realizaciji Erasmus+ BUGI projekta
− On-line teoretsku nastava korištenjem Google Meet platforme i DL platforme http://moodle.bugi.unsa.ba/
− Učešće u ostalim aktivnostima koje provodi Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i SERDA u okviru realizacije Erasmus+ BUGI projekta

Trajanje nastave je 90 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a 60 sati praktične
nastave

– Obuka će podrazumijevati sljedeće tematske jedinice:
o Osnove urbane poljoprivrede: 5 sati on–line teoretske nastave + 10 sati praktične obuke
o Ekonomski aspekti urbane poljoprivrede: 5 sati on–line teoretske nastave + 10 sati praktične obuke
o Proizvodnja voća u urbanim sredinama: 5 sati on–line teoretske nastave + 10 sati praktične obuke
o Proizvodnja povrća u urbanim sredinama: 5 sati on–line teoretske nastave + 10 sati praktične obuke
o Proizvodnja ljekovitog i začinskog bilja u urbanim sredinama: 5 sati on–line teoretske nastave + 10 sati praktične obuke
o Prerada prehrambenih proizvoda biljnog porijekla: 5 sati on–line teoretske nastave + 10 sati praktične obuke

• Certifikat o uspješno završenom programu i stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova „Baštovana urbane poljoprivrede“ mogu dobiti polaznici koji imaju prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine
• Certifikat o pohađanju obuke za polaznike koji ne ispunjavaju uslove za certifikat o uspješno završenom programu i stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova „Baštovana urbane poljoprivrede“, izdat od strane Koordinatora Erasmus + BUGI projekta, mogu dobiti svi polaznici sa područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore i šire

Ko može aplicirati?
Na učešće mogu aplicirati:
• Punoljetne osobe sa minimalno završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
• Ispunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranicama www.serda.ba ili www.bugi.unsa.ba.
• Kopija diplome o završenoj srednjoj školi ili fakultetu (scan kopija u slučaju on-line prijave)
• Za polaznike sa područja Federacije BiH kopija/scan kopija CIPS prijave o prebivalištu (ne starija od 6 mjeseci)
Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od polaznika koji budu uključeni
u Program obuke.


Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu bugilll@ppf.unsa.ba
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 10. SEPTEMBAR 2021. GODINE
Za dodatne informacije možete se obratiti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA
direktno, putem emaila serda@serda.ba ili koordinatoru Projekta Erasmus+ BUGI putem
emaila bugilll@ppf.unsa.ba ili na telefon 033 641 520.

Poziv u PDF-u

Obrazac za prijavu u PDF-u